O projektu


Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol s ohledem na parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce.

Cíl a popis projektu:

Předkládaný projekt navazuje na výzkum v segmentu studentů středních škol celé ČR, který identifikoval významné disproporce mezi aktuálními profesními představami studentů SŠ a potřebami trhu práce, a to především v oblasti technických a technologických profesí, které představují významný faktor konkurenceschopnosti českého hospodářství v evropském a mezinárodním kontextu.

Projekt má za cíl vytvořit software s webovým rozhraním pro potřeby Zlínského kraje, které bude identifikovat aktuální vzdělanostní aspirace studentů SŠ v členění dle požadavků Zlínského kraje, jejich profesní orientaci a míru vyhraněnosti, a ekonomické ambice ve vazbě na poznání aktuálních parametrů trhu práce ČR a možnosti mobility. Tato metodika bude významným nástrojem pro kompetentní orgány při plánování a prosazování nových nástrojů posílení konkurenceschopnosti hospodářských subjektů kraje při respektování trendů v populačním, migračním a sociálně ekonomickém vývoji ČR a změn trhu práce. Software bude využívat přímou internetovou formu komunikace se studenty všech typů SŠ Zlínského kraje tak, aby školy mohly zajistit v rámci výuky informatických a společenskovědních předmětů aktivní zapojení studentů do plánování jejich karierního vývoje. On-line statistická zpětná vazba poskytne zájemcům z řad studentů reálný obraz o "konkurenci vrstevníků" v daných profesích a v propojení s informacemi z trhu práce je může lépe usměrnit žádoucím směrem. Pro Zlínský kraj bude tento software komplexním statistickým podkladem pro navazující rozhodnutí. V této podobě je připravovaný internetový nástroj zcela nový, originální a jedinečný. Současně bude statistika rozpracována jako určitý předstihový indikátor, který bude včas odhalovat potenciální disproporce a trendy v oblasti profesní orientace mladých v určitém regionu.

Zodpovědní řešitelé projektu se dlouhodobě výzkumně zacilují právě do oblasti trhu práce a mají v této oblasti již řadu publikovaných výzkumů a odborných studií.

Doba řešení:

01/2014 - 11/2015

Předkladatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

logo fame
logo tacr

Program: TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol s ohledem na parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce
© 2014 Copyright, všechna práva vyhrazena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Optimalizováno pro: IE10+ (Windows), Firefox (Windows, macOS, iOS), Chrome (Windows, macOS, iOS), Edge (Windows), Safari (macOS, iOS)


logo tacr
logo fame
logo utb